Thumb 3428f91d6211140d1f5d184aecd34f4464e27754
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Lisa Noordzij

Ik collecteer omdat:

Mijn zusje vanaf hele jonge leeftijd diabetes type 1 heeft.

Tikkie
7

donaties

€ 40

ingezameld