Thumb 11d112b9398aa7c857383cc7843a3ba8b3565eb9
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Dilâra Bruggeling Baygül

Ik collecteer omdat:

Ik zelf diabetes heb en mij graag inzet voor de ontwikkeling van nieuwe en betere middelen tegen diabetes.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld