Thumb d62f44b4e60150b315fae600ff2784e46d89f88b
2cebc23b105bdda0a994da5d4912e0be21b2e373

Annemiek Diagos

Ik collecteer omdat:

er hard geld nodig is om deze vreselijke ziekte te genezen of in ieder geval complicaties te voorkomen.

Tikkie
104

donaties

€ 1.285

ingezameld